W administracji publicznej początkowe miesiące każdego roku, zawsze są czasem podsumowań i sprawozdań z działalności w roku ubiegłym. Podczas obrad ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pelplinie, radni przyjęli sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na rok 2013 r.

     Przygotowanie takiego sprawozdania jest ustawowym obowiązkiem nałożonym m.in. na Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin, który w terminie do 30 kwietnia każdego roku musi przedłożyć Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

     Współpraca Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi możliwa była dzięki ogłoszeniu w dniu 2 stycznia 2013 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pelplin w 2013 r. Zakres zadań publicznych, będący przedmiotem potencjalnego wsparcia, zawierał priorytetowe zadania z zakresu: turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wypoczynku dzieci i młodzieży itd. Na realizację tych i innych zadań w budżecie Gminy przeznaczono sumę 50 tysięcy złotych.

     W ramach otwartego konkursu ofert wpłynęły 22 propozycje złożone przez organizacje pozarządowe, spośród których Burmistrz wybrał do realizacji 17 zadań (dodatkowo zlecono jedno zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert – 2832,18 zł dla Fundacji Jedyna Dzieciom, projekt „Rowerowy Pelplin”).

     Sprawozdawczości podlega nie tylko Burmistrz wobec Rady Miejskiej. Wszystkie organizacje, które otrzymały dofinansowanie muszą rozliczyć się z wydatkowanych kwot. Za wyjątkiem jednego przypadku (Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Społeczno-Artystycznej; sprawa trafiła do sądu), sprawozdawczość z realizacji podejmowanych działań przebiegła pozytywnie.

     Poniżej pełna lista udzielonych dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Pelplin w 2013 roku:

 

comments